Тема 44: Загальні положення про відшкодування шкоди

Тема розрахована на 2 заняття: 1 заняття – пит.1-3, завдання 1-2, задачі 1-2;

2 заняття – пит.4-6, завдання 3, задачі 3-6

1. Поняття та ознаки зобов’язань із відшкодування шкоди.

2. Елементи зобов’язань із відшкодування шкоди:

3. Підстави та умови виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди:

а) загальна характеристика підстав та умов виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди;

б) шкода;

в) неправомірна поведінка;

г) причиновий зв’язок;

д) вина.

4. Обставини, які виключають відповідальність за завдану шкоду (казус, непереборна сила).

5. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

6. Урахування вини потерпілого та матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди при відшкодуванні шкоди.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.

3. Роз’яснення Вищого господарського суду України від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” в редакції роз’яснення від 29 грудня 2007 р. № 04-5/239.

4. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 29 лютого 1996року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди”.

5. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 р. №4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки».

Література:

1. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. – Харьков, 1996.

2. Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності. – Одеса, 2006.

3. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди в цивільному законодавстві України (теортеричні аспекти): монорафія. – Одеса: Юрид. література, 2008.

4. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. – М., 1970.

5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. проф. Коссака В.М., К.: Істина, 2008.

6. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов’язань: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2014.7. Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов. “Вища школа”. 1982.

8. Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 / За ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре, 2006.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком-Інтер, 2010 (Кн.2).

10.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2011 (Т.2).

11.Цивільний кодекс України. Коментар / За ред. Шевченко Я.М. – К.: Ін Юре, 2004. – Ч.2.

12. Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти). За ред. Тітової Н.І. Вища школа. Львів. 1975.


7754774049412581.html
7754818824415774.html
    PR.RU™