Критерії оцінювання реферату

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінки: новизна тексту; обґрунтованість вибору джерела, ступінь розкриття сутності питання; дотримання вимог до оформлення.

Новизна тексту: актуальність теми дослідження; новизна і самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міждисциплінарних); вміння працювати з дослідженнями, критичною літературою, систематизувати та структурувати матеріал; наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень; стильова єдність тексту, єдність жанрових рис.

Ступінь розкриття суті питання: відповідність плану темі реферату; відповідність змісту теми і плану реферату; повнота і глибина знань з теми; обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом; уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел: оцінка використаної літератури: чи притягнуті найбільш відомі роботи по темі дослідження (в т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, зведення, довідки тощо).

Дотримання вимог до оформлення: наскільки вірно оформлені посилання на використовувану літературу, список літератури, оцінка грамотності та культури викладу (в т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією; дотримання вимог до обсягу реферату.

25 – 30 баліввиставляється якщо виконані всі вимоги до написання реферату: позначена проблема і обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору на дану проблему і логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення.

21 – 24 баліввиставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені незначні недоліки. Зокрема, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

16 – 20 баліввиставляється якщо основні вимоги до реферату виконані, але при цьому допущені значні недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутня логічна послідовність в судженнях, не витриманий обсяг реферату; є упущення в оформленні.

11 – 15 балів виставляється якщо є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема висвітлена лише частково, відсутній висновок.

6 – 10 баліввиставляється якщо є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: допущені фактичні помилки у змісті реферату, відсутній висновок.

1 – 5 балів виставляється якщо тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми.

0 баліввиставляється якщо реферат студентом не представлений.


7394655267736958.html
7394727766455748.html
    PR.RU™