N"^f ^" ' Глава 15

Нова Зеландія, Норвегія, СРСР, США, Франція, Чилі, Пів-денно-Африканський Союз і Японія). Договір набрав чинності тільки 23 червня 1961 р. На початок 90-х pp. учасниками договору є 35 країн світу.

Держави, які беруть участь у цьому договорі усвідомлюють, що, як записано в його преамбулі, "в інтересах усього людства Антарктика має й надалі завжди використовуватися виключно в мирних цілях і не повинна стати ареною або предметом міжнародних розбіжностей".

Домовляючись про свободу наукових досліджень в Антарктиці і про співробітництво з цією метою (ст. II), учасники договору зовсім не відмовляються від територіальних претензій на сам континент або на окремі його території, частини. Такі можливі претензії, говорячи мовою "білого" континенту, ніби "заморожуються". Так, у ст. IV договору прямо вказується:

"Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як:

а) відмова будь-якої із Договірних Сторін від раніше заявлених
прав або претензій на територіальний суверенітет в Антарк
тиці;

б) відмова будь-якої із Договірних Сторін від будь-якої підстави
для претензії на територіальний суверенітет в Антарктиці або
скорочення цієї підстави, яку вона може мати в результаті її ді
яльності чи діяльності її громадян в Антарктиці або з інших
причин".

При цьому реальним обмеженням таких можливих зазіхань є лише прийнятий консенсус про те, що "ніяка нова претензія або розширення існуючої претензії на територіальний суверенітет в Антарктиці не заявляються, поки цей Договір є чинним" [16].

Хоч Антарктика використовується тільки в мирних цілях і на її території забороняються "будь-які заходи військового характеру такі, як створення військових баз і укріплень, проведення військових маневрів, а також випробування будь-яких видів зброї", договір, як зазначено в його ст. І, "не перешкоджає використанню військового персоналу або оснащенню для наукових досліджень чи для будь-яких інших мирних цілей".

Як міжнародна територія Антарктика є простором з особливим міжнародно-правовим режимом. У ст. VI договору за-


ТЕРИТОРІЯ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО_____________________________ 317

значено, що це район на південь від 60-ї паралелі південної широти, включаючи всі шельфові льодовики, але ніщо в цьому Договорі не утискує і ніяким чином не порушує прав будь-якої держави або здійснення цих прав, визнаних міжнародним правом щодо відкритого моря, у межах цього району". Тут мається на увазі, що всі держави відповідно до загального міжнародного права користуються певними свободами у відкритому морі: свободами судноплавства, рибальства, польотів у повітряному просторі над відкритим морем і т. д. Ці свободи можуть бути обмежені тільки специфікою самих природних умов Антарктики та особливостями її міжнародно-правового режиму. Про одну таку особливість міжнародно-правового режиму вже згадувалося з посиланнями на ст. І договору — це демілітаризація міжнародної території Антарктики.Друга особливість режиму Антарктиди — це особлива охорона її природних ресурсів. При цьому міжнародно-правовий режим охоплює: режим живих ресурсів та режим мінеральних ресурсів.

Режим живих ресурсів регулюється, зокрема, Конвенцією про збереження морських живих ресурсів Антарктики від 20 травня 1980 р. Морські живі ресурси — це відповідно до статті І конвенції "популяції плавникових риб, молюсків, ракоподібних і всіх інших видів живих організмів, включаючи птахів, що живуть на південь від антарктичної конвергенції".

Будь-який промисел і пов'язана з ним діяльність у районі застосування цієї конвенції проводяться відповідно до її положень і таких принципів збереження:

a) запобігання скороченню чисельності будь-якої популя
ції, що виловлюється, до рівнів, нижче таких, що забезпечу
ють її стійке поповнення;

b) підтримання екологічних взаємозв'язків між популя
ціями морських живих ресурсів Антарктики, які виловлю
ються, та залежних від них і пов'язаних з ними, а також від
новлення виснажених популяцій, зазначених у пункті "а";

c) запобігання змінам або зведення до мінімуму небезпе
ки змін у морській зкосистемі, що є потенційно незворотни-
ми протягом двох або трьох десятиліть.7393970107163174.html
7394038299761585.html
    PR.RU™